فاز اجرا

  |   فاز اجرایی, فعالیت های صورت گرفته در پروژه   |   بدون نظر

فعالیتهای انجام شده در بخش اجرا :

 

۱) خارج سازی ۱۲ فروند شناور مغروقه از گروه آسان و تخلیه آنها در محل دپو در کمتر از ۲ ماه از شروع فاز اجرایی پروژه

۲) پس از بازدید میدانی از شناورهای مغروقه در حضور نمایندگان کارفرما در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تعداد ۷ فروند شناور معارض اضافه بر قرارداد در کنار شناورهای W35, W36, W41 رویت شد که وجود آنها باعث مزاحمت در انجام خارج سازی شناورهای مذکور می شد. بر این اساس شرکت صدف تصمیم به خارج سازی این مغروقه ها گرفت و شناورها مطابق جدول ذیل خارج گردیدند.

لازم به ذکر است خارج سازی این شناورهای معارض که اضافه بر قرارداد می باشند جزء اضافه کاری های شرکت صدف محسوب می شود.

 

 

۳) عزیمت شناور های حاضر در پروژه به سمت اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ جهت بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی

۴) استقبال از وزیر محترم راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ در اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر

۵) بازدید رییس اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به همراه معاونین خود از محل پروژه و شناور افق۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۶) خارج سازی کامل مغروقه W9 مربوط به گروه نیمه سخت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۷) تخلیه کامل مغروقه W9 مربوط به گروه نیمه سخت در اسکله اداره بندر خرمشهر و انتقال آن به محل دپو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۸) خارج سازی ۴۳ تن محموله فلزی از داخل مغروقه W61

۹) خارج سازی کامل مغروقه W61 مربوط به گروه سخت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۱۰) تخلیه کامل مغروقه W61 در اسکله اداره بندر خرمشهر و انتقال به محل دپو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

۱۱) خارج سازی کامل مغروقه W32 مربوط به گروه نیمه سخت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۱۲) تخلیه کامل مغروقه W32 در اسکله خانیان اداره بندر خرمشهر و انتقال آن به محل دپو

۱۳) خارج سازی ۶۰ تن محموله فلزی از انبارهای مغروقه W19

۱۴) خارج سازی کامل مغروقه W19 مربوط به گروه سخت

۱۵) تخلیه کامل  مغروقه W19 در اسکله اداره بنادر خرمشهر و انتقال آن به محل دپو

۱۶) پس از جابه جایی شناورهای مزاحم مغروقه W18 در تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ شرکت صدف ناوگان شناوری خود را به موقعیت مغروقه مذکور انتقال و عملیات خارج سازی مغروقه مذکور را شروع نمود و در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ طبق اعـلام کـارفرمـا عملیـات بـر روی این مغـروقـه را به اتمـام رسانید. (عطف به نـامـه LT-9511482)

۱۷) خارج سازی کامل مغروقه W20 در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۱۸) خارج سازی و تخلیه کامل مغروقه W20 در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۱

۱۹) خارج سازی و تخلیه کامل مغروقه W23 در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۴

۲۰) خارج سازی و تخلیه کامل مغروقه W21 در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۰

۲۱) خارج سازی و تخلیه کامل مغروقه W27 در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۱

۲۲) اتمام عملیات گلشویی مغروقه W22

۲۳) تا کنون خارج سازی و تحویل ۲۱ فروند مغروقه قراردادی به ترتیب

W23,W20, W18, W19,W32, W61 ، W9 ،  W12 , W8, W39, W33, W62, W58, W41, W38, W40, W37, W36, W35و W21و  W27 به صورت کامل انجام گرفته است.