فعالیت های صورت گرفته در پروژه

فاز اجرا

فعالیتهای انجام شده در بخش اجرا :  ۱) خارج سازی 12 فروند شناور مغروقه از گروه آسان و تخلیه آنها در محل دپو در کمتر از 2 ماه از شروع فاز اجرایی پروژه۲) پس از بازدید میدانی از شناورهای مغروقه در حضور نمایندگان کارفرما در تاریخ...

مشاهده
۲۱ دی